Algemene voorwaarden Evie K.

Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder
– Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft.
– Opdrachtnemer: Evie K.
– Opdracht: de in onderling overleg vastgestelde of naar algemene opvattingen noodzakelijke werkzaamheden welke door Opdrachtnemer verricht zullen worden.
– Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst die aan de Opdracht ten grondslag ligt.
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en zullen ook gelden voor eventuele derden die de Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en aanvaarding Opdracht
2.1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling Opdrachtnemer een Opdracht geeft voor het verrichten van diensten en Opdrachtnemer deze Opdracht heeft aanvaard.
2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
Artikel 3 – Verkregen informatie en documenten
3.1. Opdrachtgever zal alle gegevens en stukken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3.3. Indien Opdrachtgever zulks verzoekt, zal Opdrachtnemer de ter beschikking gestelde stukken omgaand retourneren.
3.4. De Opdrachtgever dient de van Opdrachtnemer verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf of in de privésfeer. Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Opdrachtnemer.
Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht
4.1. Opdrachtnemer neemt met de Opdracht een inspanningsverplichting op zich en geeft daarom geen garantie omtrent de resultaten daarvan.
4.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop, waar en door welke persoon de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.
4.3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de uitvoering van de Opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
Artikel 5 – Leveringstermijn
5.1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, of voor de uitvoering van werkzaamheden gegevens, documenten, dan wel andere materialen aan Opdrachtnemer moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen deze de Opdracht moet uitvoeren pas in op het moment dat de Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.
5.2. Termijnen waarbinnen de Opdrachtnemer werkzaamheden moet afronden, zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk is vastgelegd.
Artikel 6 – Nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van Opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden.
Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie
7.1. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever, tenzij het informatie betreft die al openbaar is gemaakt.
7.2. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden informatie van het project openbaren onder de voorwaarde dat deze gedepersonaliseerd is.
7.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de inhoud van de door Opdrachtnemer gegeven adviezen niet openbaar maken indien zulks niet was overeengekomen. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze adviezen kennis kunnen nemen indien dit voor de uitvoering van de Opdracht niet noodzakelijk is.
Artikel 8 – Prijs
8.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
8.2. In algemene zin opgegeven prijzen, zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen, kunnen door Opdrachtnemer te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de Opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
Artikel 9 – Betaling
9.1. In principe wordt per voorschot betaald.
9.2. Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze.
9.3. Betaling door Opdrachtgever is, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, per ommegaande te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.4. Bij niet of niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de Opdrachtgever, met een minimum van 150 euro.
9.5. Wanneer Opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Opdrachtnemer.
9.6. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het totaal te betalen factuurbedrag.
Artikel 10 – Onderzoeksplicht en klachten
10.1. Direct na oplevering dient Opdrachtgever de geleverde zaak op een gebrek in de prestatie te onderzoeken op straffe van verval van zijn reclamerecht.
10.2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer moeten schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt binnen 10 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
10.3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
10.4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
10.5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
11.2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht, dan wel opzet of grove schuld.
11.3. De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.
11.4. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
11.5. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan ten hoogste de factuurwaarde van de Opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
11.6. De uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de Opdracht.
11.7. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van de Opdrachtnemer wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.
Artikel 12 – Overmacht
12.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de Opdracht onmogelijk is, wordt Opdrachtnemer ontslagen van zijn verplichtingen uit de Opdrachtovereenkomst.
12.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
Artikel 13 – Opzegging
13.1. Als de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk der partijen deze opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand.
13.2. Partijen kunnen een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.
13.3. Indien de overeenkomst door de Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die de Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden aangerekend, heeft de Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Artikel 14 – Diversen
14.1. Indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
14.2. Opdrachtnemer heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de Opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd.
14.3. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
Aanvullende bepalingen bij verhuur van meubels en accessoires
Verhuurder: Opdrachtnemer en/of ingeschakeld verhuurbedrijf
Huurder: Opdrachtgever
Algemeen
De te leveren meubels zijn gericht op het aantrekkelijk maken van de woning voor een breed publiek ter bevordering van de verkoop van de woning. De meubels zijn ter aankleding van de woning voor een sfeervolle inrichting en niet voor dagelijks gebruik. Indien er op de meubels geleefd wordt zal er een toeslag van 20% worden berekend. Het is toegestaan dat een potentiële koper op de bank gaat zitten.
Artikel 15 – Onderzoeksplicht Huurder
Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren. Indien de Huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de Opdrachtovereenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
Artikel 16 – Zorgplicht Huurder
16.1. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de Huurder.
16.2. De Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften.
16.3. Het is de Huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
16.4. De Huurder zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Opdrachtnemer of een ingeschakeld meubelverhuurbedrijf voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires.
16.5. Het is de Huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.
Artikel 17 – Huurperiode en maximale huurtermijn
17.1. De huurperiode van de meubels bedraagt minimaal 1 maand en dient minimaal 1 week voor afloop van de huurperiode opgezegd te worden.
17.2. De meubels kunnen maximaal 1 jaar worden gehuurd voor de in de offerte vermelde tarieven.
Artikel 18 – Einde verhuur
18.1. Het gehuurde wordt door de Verhuurder bij einde gebruik opgehaald op het adres, gelijk aan het afleveradres.
18.2. De huurperiode eindigt in dit geval nadat Verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract is getekend. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat Huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van Verhuurder is.
18.3. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Verhuurder, ongeacht het verdere recht van de Verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
18.4. Het gehuurde dient door de Huurder op het opgegeven adres op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor vervoer op de begane grond op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.
Artikel 19 – Aansprakelijkheid Huurder
19.1. De Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
19.2. De Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de Verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de Verhuurder tot vordering van huurderving.
19.3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de Verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
19.4. De Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
19.5. Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
19.6. Het gehuurde is door Verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
Artikel 20 – Schade-afhandeling
20.1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 500,- geschiedt expertise door Verhuurder.
20.2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de Huurder worden uitgevoerd door een door de Verhuurder aangewezen schadebureau. De Huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de Verhuurder daarvan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de Verhuurder.
20.3. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de Verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de Verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding, zoals huurderving, of opschorting.
20.4. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de Huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
Haarlem, 25 februari 2020